Basic Edge animate : บทที่ 3 Create

คุณอาจเริ่มจัดวางดีไซน์ compose ที่สวยงามในโปรแกรม Illustrator, Photoshop, Firework ตามที่คุณสะดวกเพราะใน Adobe Animate CC นั้นไม่ได้มีเครื่องมือการตกแต่งภาพ ได้สวยงานเพราะจุดประสงค์ของโปรแกรมนั้นคนละอย่างกัน

หลังจากนั้นเราจึงนำดีไซน์ที่ได้มาวางลงใน Adobe Animate CC การวาดภาพรูปทรงพื้นฐาน การ import graphic ปรับแต่งคุณสมบัติต่าง และจัดเรียงลำดับของวัตถุแต่ละชิ้น ทั้งนี้จุดประสงค์ของการ Create และจัดเรียงเพื่อเตรียมพร้อมที่จะทำ Animation นั่นเอง

Basic Edge animate : บทที่ 2 Config stage

ถึงเวลาลงมือกับการทำ Animation กัน บทนี้จะสอนกับปรับแต่งพื้นที่เบื้องต้น โดยกำหนดขอบเขตขนาดของพื้นที่ที่เราต้องการ พร้อมทั้งกำหนดสีสันของ Background ด้วยลูกการไล่สี และปรับแต่งค่าการไล่สีแบบต่างให้กับพื้นหลัง

และการกำหนดพื้นที่แบบ Overflow แต่ละแบบว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร

Basic Edge animate : บทที่ 1 Introduction

เริ่มต้นเกริ่นนำกับความสามารถของ Adobe Edge Animate CC ที่นอกเหนือจากการมาแทนที่ของโปรแกรม Adobe Flash ที่ใช้กันมายาวนานหลายเวอชั่นแล้ว ยังเพิ่มความสามารถที่รองรับกับอุปกรณ์พกพาอย่าง Mobile และ Tablet อีกด้วย

สิ่งที่คุณจะได้จากบทนี้ คือรู้ชัดเจนว่า Adobe Edge Animation จริงๆแล้วมีความสามารถสร้างสรรค์อะไรได้บ้าง, มีความเหมือนหรือแตกต่างกับโปรแกรม Flash อย่างไร, เริ่มต้นสร้างไฟล์ และ รู้ภาพรวมเครื่องไม้เครื่องมือ